Korte ontstaansgeschiedenis Woonvorm van de Toekomst

In maart 1993 trokken de eerste bewoners in de Hof der Toekomst. Voordat het zover was, was al jaren hard gewerkt aan de realisering van ‘het project’. Een korte historie…

Op 16 juni 1989 werd te Amersfoort door vijf initiatiefnemers een stichting opgericht genaamd: ‘Woonvorm van de Toekomst’. De doelstelling was een centraal wonen-project te realiseren met als belangrijkste uitgangspunt: “voor elk huishouden optimale vrijheid en zelfstandigheid in een collectieve woonomgeving”. De groep legde de eerste contacten met de gemeente Amersfoort en organiseerde een voorlichtingsavond voor belangstellenden. De gemeente stond vanaf de aanvang zeer positief tegenover het initiatief.

Onder begeleiding van de Stichting Begeleiding Werk- en Woonorganisaties (SBW) te Amersfoort werd door een groep van 20 à 25 belangstellenden een voorlopig programma van wensen geformuleerd. Hierin kwam o.a. ook een tweede belangrijke doelstelling naar voren, namelijk “zoveel mogelijk ecologisch bouwen en wonen”. Ook werd gezocht naar een woningbouwvereniging die het project zou helpen realiseren. Begin 1990 werd in samenwerking met de Werkgroep 2000 te Amersfoort een keuze gemaakt voor de Stichting Centrale Woningzorg (nu de Alliantie Eemvallei) te Amersfoort. In mei van dat jaar werd het definitieve programma van wensen gepresenteerd aan Ashtok Bhalotra, de ontwerper van de wijk Kattenbroek.

In de hierop volgende jaren is veel energie gestoken in het werven van belangstellende toekomstige bewoners en het uit- werken van de plannen. Er was veel overleg met de SCW, met de architect, G. de Witte van Bureau Kristinsson in Deventer (die werd gekozen vanwege zijn milieuvriendelijke en groepsgerichte aanpak) en met de aannemer. De stichting werd opgevolgd door een vereniging met dezelfde naam. In het laatste half jaar van 1991 kwamen de definitieve bestektekeningen van de woningen gereed. Ook werden regels omtrent kennismaking en toelating tot de Vereniging als (aspirant) lid vastgesteld.

De eerste paal werd geslagen op 27 april 1992. De viering hiervan ging gepaard met onder meer het symbolisch planten van twee jonge lindebomen door de initiatiefnemer van het project Harry Linde en Ashok Bhalotra, en het samen zingen van een speciaal voor deze gelegenheid door een bewoonster gecomponeerd lied (refrein: ‘Woonvorm van de Toekomst, geen platgetreden pad, het anonieme wonen, dat hebben wij gehad’). In deze periode werden diverse werkgroepen in het leven geroepen die plannen maakten voor de inrichting van de gemeen- schappelijke ruimten en de tuin. Andere werkgroepen werkten verder aan bv. de reglementen, woningtoewijzing en financiën Om -toekomstige- investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en tuin te kunnen bekostigen werden eigen, waardevaste, certificaten uitgegeven, waarvan de verkoop bijzonder goed liep.

Op 30 maart 1993 was de lang verwachte oplevering van de eerste 9 woningen. Half juni waren alle woningen geheel opgeleverd. Ondanks het gekrioel van de bouwvakkers, de nieuwe bewoners met hun schilder- en inrichtingssores en de nieuwsgierigheid van de aanstaande bewoners waren er in mei en juni al diverse klusdagen om de 2 gemeenschappelijke ringwoningen gebruiksklaar te maken. In juni gingen deze afzonderlijke ruimten in gebruik, met een feestelijke opening van de “nood-bar” in de eetkeuken. Met het gereedkomen van het gemeenschappelijke middengebouw eind december 1993 werd de bouwfase afgerond.