Privacybeleid

Vereniging Woonvorm van de Toekomst

Je bent op de website van de Vereniging Woonvorm van de Toekomst (hierna “Vereniging”), een Centraal Wonen-project in Amersfoort.
Centraal Wonen is een woonvorm waarbij een groep bewoners in meerdere woningen van verschillende gemeenschappelijke voorzieningen gebruik maakt. Elders op deze website is te lezen hoe de Vereniging daar invulling aan geeft.

De Vereniging Woonvorm van de Toekomst staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40507629.

Contactgegevens:
Vereniging Woonvorm van de Toekomst
Hof der Toekomst 29
3823 HX Amersfoort
https://www.wvdt.nl

Zie de pagina Contact voor mailadressen en telefoonnummers.

Wachtlijst en persoonsgegevens

Persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens van het online inschrijfformulier als je je aanmeldt voor de wachtlijst. Persoonsgegevens die je telefonisch, per email of post aan ons doorgeeft, kunnen we ook in onze administratie opnemen.
De gegevens worden beheerd door de leden van de Woning Voordracht Commissie van de Vereniging. Deze commissie gebruikt je adres, mailadres of telefoonnummer om je te informeren over de wachtlijst en om je uit te nodigen voor activiteiten zoals een informatiemiddag.
Overige gegevens, zoals leeftijd en grootte van het huishouden, worden gebruikt in het kader van onze woningtoewijzingsprocedure. De Vereniging streeft een gemĂȘleerd karakter na. Leeftijd, geslacht en grootte van je huishouden kunnen als criteria worden gebruikt bij de toewijzing van een woning.

Het gaat om de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Grootte van het huishouden
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het inschrijfformulier op de website, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Op het online inschrijfformulier vragen wij om gegevens van je inwonende kinderen in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze woningtoewijzingsprocedure. Leeftijd kan hierin als criterium worden gebruikt.

Het gaat om de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
– Naam en geboortedatum van personen jonger dan 16 jaar.

Bewaartermijn
Zolang je op de wachtlijst staat, bewaren we je jouw gegevens. Deze informatie hebben we nodig om een woning die beschikbaar komt toe te kunnen wijzen aan een kandidaat op de wachtlijst.
Als je je uitschrijft van de wachtlijst of door ons wordt uitgeschreven dan verwijderen we je persoonsgegevens. Een verzoek tot uitschrijving kan gestuurd worden aan wvc@wvdt.nl.

Delen van persoonsgegevens
Als je je hebt ingeschreven voor onze wachtlijst dan hebben de leden van de Woning Voordracht Commissie toegang tot de gegevens die je hebt opgegeven op het inschrijfformulier of per mail, post of telefonisch hebt doorgegeven.

Als je je op onze wachtlijst hebt ingeschreven dan worden de volgende gegevens gedeeld met de leden van de Vereniging Woonvorm van de Toekomst:
– Je naam
– De grootte van je huishouden
– De typen woningen waarvoor je in aanmerking wilt komen
De leden van de Vereniging hebben inzage in deze gegevens zodat ze een stem hebben in de procedure van het aannemen van nieuwe bewoners.

Oud-bewoners en persoonsgegevens

Persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens van oud-bewoners ten behoeve van de nieuwsbrief voor oud-bewoners bij bijzondere gebeurtenissen. Het gaat om e-mailadres en naam die worden verstrekt bij ingang lidmaatschap vereniging, via het inschrijfformulier voor oud-bewoners of telefonisch, per email of per post. De leden van de werkgroep Tamtam beheren deze gegevens namens de Vereniging.

Het gaat om de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vastgelegd van oud-bewoners.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens van oud-bewoners worden bewaard zolang de inschrijving voor de nieuwsbrief duurt. De gegevens worden verwijderd wanneer een oud-bewoner zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Dat kan via een link onderaan de nieuwsbrief of door een verzoek te sturen aan tamtam@wvdt.nl.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Woonvorm van de Toekomst.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wvc@wvdt.nl (voor mensen op de wachtlijst) of naar tamtam@wvdt.nl (voor oud-bewoners).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vereniging Woonvorm van de Toekomst wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Vereniging Woonvorm van de Toekomst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij hier vragen over hebt, het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via wvc@wvdt.nl.